(+373) 247 2 24 40

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independenţei, 28

Orașul Briceni

Scrieți-ne un mesaj

Autorizația de construcție

                                                           
                                                  Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 163 
din  09.07.2010
http://lex.justice.md/md/335823/
 • 1. I DISPOZIŢII GENERALE

   Articolul 1. Obiectul, scopul şi sfera de reglementare
                          a prezentei legi
      (1) Obiectul prezentei legi îl constituie reglementarea modului de autorizare, avizare şi verificare a lucrărilor de proiectare, executare sau desfiinţare a construcţiilor şi amenajărilor în conformitate cu documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului prin aplicarea sistemului de documente normative în construcţii în scopul asigurării transparenţei şi publicităţii la emiterea actelor administrative şi al creării unor condiţii favorabile mediului de afaceri.
      (2) Prevederile prezentei legi sînt obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor de orice gen, categorie, destinaţie şi tip de proprietate, cu excepţia obiectelor cu caracter militar sau secret, care se autorizează în mod special.
      Articolul 2. Noţiuni principale
      În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
      arhitect-şef – conducător al organului local de arhitectură şi urbanism, numit în funcţie în modul stabilit;
      autorizaţie de construire – act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează executarea lucrărilor de construcţie în temeiul şi cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare şi a documentaţiei de proiect elaborate şi verificate;
      autorizaţie de desfiinţare – act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează executarea lucrărilor de demolare, totală sau parţială, a unei construcţii/amenajări;
      aviz de racordare la reţele – document scris, valabil pentru un amplasament, care se eliberează solicitantului (beneficiarului) de către furnizor (deţinător de utilităţi) sub formă de condiţii tehnice privind racordarea la reţelele edilitare pentru a asigura funcţionalitatea construcţiei;
      certificat de urbanism pentru proiectare – act cu caracter reglementator, eliberat de către emitent, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) prescripţiile şi elementele ce caracterizează regimul juridic, economic, tehnic şi arhitectural-urbanistic al unui imobil/teren, stabilite prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, şi care permite elaborarea documentaţiei de proiect; 
      certificat de urbanism informativ – act cu caracter facultativ, eliberat de către emitent, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) elementele ce caracterizează regimul juridic, tehnic şi arhitectural-urbanistic al unui imobil/ teren, stabilite prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, necesar în cazul vînzării-cumpărării, dării în arendă, dezmembrării, parcelării, comasării, partajării, moştenirii terenului destinat construcţiei sau a imobilului în care se preconizează lucrări de reconstrucţie, precum şi în cazul apariţiei unor litigii patrimoniale;
      construcţii auxiliare, anexe – construcţii cu caracter definitiv sau provizoriu, menite să asigure activităţi complementare funcţiei de activitate/locuire, care, fiind amplasate în vecinătatea construcţiei principale, alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctă. Din categoria construcţiilor auxiliare, anexelor fac parte: bucătării de vară, şure, grajduri pentru animale, depozite, garaje, sere, piscine, băi; 
      construcţii cu caracter provizoriu – construcţii autorizate care, conform documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului, au o durată de existenţă limitată, stabilită de către emitent. Din categoria construcţiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioşcuri, gherete, pavilioane, cabine, corpuri şi panouri de afişaj, copertine, pergole sau alte obiecte similare; 
      documentaţie de proiect – piese scrise şi desenate care cuprind soluţii tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii în volumul stabilit de documentele normative;
      emitent – autoritatea executivă a administraţiei publice locale;
      lucrări de construcţie – ansamblu de operaţii  efectuate cu ajutorul mecanismelor, maşinilor, precum şi manopera, în vederea realizării, reconstruirii, restaurării sau consolidării unei construcţii;
      lucrări de desfiinţare – ansamblu de operaţii  efectuate cu ajutorul mecanismelor, maşinilor, precum şi manopera, în vederea demolării, totale sau parţiale, a unei construcţii/amenajări;
      plan de trasare a reţelelor – schemă elaborată de către organul local de arhitectură şi urbanism, prin care se stabilesc soluţii oportune de pozare a reţelelor edilitare exterioare în conformitate cu documentaţia de urbanism şi avizele de racordare; 
      reţele edilitare – sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie termică, gaze naturale, energie electrică, comunicaţii electronice, alte utilităţi;
      schiţă de proiect – piese desenate care reflectă ideea creativă a arhitectului privind soluţiile arhitecturale şi de amplasare a unei construcţii, care ulterior pot fi realizate în documentaţia de proiect. Schiţa de proiect este alcătuită din: plan de încadrare, plan general, faţade, soluţii cromatice, desfăşurata unei porţiuni de front stradal; 
      solicitant (beneficiar) – persoană fizică sau juridică care intenţionează să desfăşoare activităţi ce cad sub incidenţa prezentei legi;
      tranşă – parte componentă a unui complex de construcţii, care poate fi proiectată, construită, recepţionată şi utilizată autonom pînă la finalizarea integrală a complexului sau parte componentă a documentaţiei de proiect, care include pregătirea şantierului pentru construcţie.
      [Art.2 modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]

 • 2. II CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU PROIECTARE

  Articolul 3. Depunerea documentelor pentru 
                          obţinerea certificatului de urbanism 
                          pentru proiectare
      (1) Certificatul de urbanism pentru proiectare (anexa nr.1) se elaborează şi se emite în baza cererii în care se indică locul amplasării imobilului/terenului și la care se anexează, în original şi în copii, următoarele documente:
      [Art.3 al.(1) modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
      [Art.3 al.(1), lit.a) abrogată prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
      b) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);
      c) raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului  existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi;
      d) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcţie  şi în perioada exploatării obiectului construit;
      e) schiţa de proiect avizată de arhitectul-şef, în cazul amplasării construcţiei în zonă cu regim special stabilit prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului;
      f) schiţa de proiect avizată de Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Culturii, în cazul intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
      [Art.3 al.(1), lit.f) introdusă prin LP62 din 04.04.13, MO91/20.04.13 art.288]
      [Art.3 al.(1), lit.g) abrogată prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
      [Art.3 al.(1), lit.g) introdusă prin LP62 din 04.04.13, MO91/20.04.13 art.288]
      (2) Solicitarea altor documente decît cele prevăzute la alin. (1) nu se admite.
      (3) În cazul în care nu au fost anexate toate documentele prevăzute la alin. (1), emitentul va refuza primirea setului de documente la momentul depunerii cererii.
      (4) După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la alin. (1),  originalele se restituie solicitantului (beneficiarului).
      (5) Dovada privind achitarea plăţii se prezintă în momentul eliberării certificatului de urbanism pentru proiectare.
      Articolul 4. Elaborarea certificatului de urbanism
                         pentru proiectare 
      (1) Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează în baza documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului de către organele locale de arhitectură şi urbanism din cadrul administraţiei publice locale.
      (2) În lipsa documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului, emitentul este obligat să elaboreze, prin intermediul serviciilor sale abilitate, o schemă de amplasare a imobilului/terenului şi a reţelelor edilitare, care, fiind avizată de către arhitectul-şef, organele supravegherii de stat (centrul de medicină preventivă, inspectoratul ecologic, serviciul de pompieri şi salvatori), INCP „Urbanproiect” (pentru toate localităţile, cu excepţia municipiului Chişinău), IMP „Chişinăuproiect” (pentru municipiul Chişinău), va servi drept temei pentru elaborarea şi emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare. 
      (3) Prezentarea spre avizare a schemelor de amplasare către organele supravegherii de stat şi instituţiile menţionate la alin. (2) se pune în seama emitentului.
      (4) Organele supravegherii de stat şi instituţiile menţionate la alin. (2) vor examina schemele de amplasare şi vor elibera avizele respective în cel mult 5 zile lucrătoare.
      (5) Organele supravegherii de stat şi instituţiile menţionate la alin. (2) vor elibera avizele gratuit.
      (6) În cazul emiterii certificatului de urbanism pentru proiectare pentru imobilele/terenurile amplasate în zonele asupra cărora s-a instituit prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului un regim special, emitentul va obţine avizele prevăzute de legislaţie. 
      (7) Avizele solicitate de către emitent conform alin. (6) se vor elibera gratuit  în cel mult 10 zile lucrătoare. În caz de depăşire a termenului stabilit, avizul va fi considerat ca fiind pozitiv.
      (8) Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează în 2 exemplare. Un exemplar se eliberează solicitantului (beneficiarului), iar altul se păstrează în arhiva emitentului.
      Articolul 5. Termenul de elaborare şi eliberare a certi-
                          ficatului de urbanism pentru proiectare şi
                          valabilitatea acestuia 
      (1) Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează şi se eliberează solicitantului (beneficiarului) în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. 
      (2) În cazul elaborării certificatului de urbanism pentru proiectare în condiţiile art. 4 alin. (2) şi (6), termenul de emitere nu va depăşi 30 de zile lucrătoare.
      (3) Termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare reprezintă durata elaborării documentaţiei de proiect, care nu poate depăşi 24 de luni de la data emiterii certificatului.
      (4) La cererea titularului, termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare poate fi prelungit o singură dată pe un termen de pînă la 12 luni.
      (5) Termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare se consideră consumat după avizarea de către arhitectul-şef a documentaţiei de proiect în volum de: plan general (plan de situaţie, plan trasare),  faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare a executării  lucrărilor de construcţie, reţele edilitare exterioare.
      Articolul 6. Conţinutul certificatului de urbanism 
                         pentru proiectare
      (1)   Certificatul de urbanism pentru proiectare va cuprinde prescripţii şi elemente privind:
      a) regimul juridic al imobilului/terenului, cu referire la:   
      – situarea terenului în intravilan sau în extravilan;
      – dreptul de proprietate asupra imobilului/terenului  şi servituţile care îl grevează;
      – extrasele din documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului sau din regulamentele aferente, care instituie un regim special asupra  imobilului/terenului  (zone protejate, interdicţii temporare sau definitive de construire, zone declarate de interes public, monumente de arhitectură etc.);
      – statutul de monument al imobilului sau al zonei construite în care se solicită proiectarea;
      [Art.6 al.(1), lit.a) modificată prin LP62 din 04.04.13, MO91/20.04.13 art.288]
      b) regimul economic al imobilului/terenului, cu referire la:
      – folosinţa actuală;
      – reglementările fiscale specifice localităţii sau zonei respective;
      c) regimul tehnic al imobilului/terenului, cu referire la:
      – echiparea cu reţele edilitare;
      – caracteristica geotehnică a terenului;
      – lucrările conexe de interes public necesare funcţionării obiectului;
      – construcţiile sau reţelele edilitare supuse demolării sau strămutării din zona periculoasă a şantierului;
      d) regimul arhitectural-urbanistic, cu referire la:
      – destinaţia imobilului/terenului, stabilită prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului; 
      – capacitatea construcţiei preconizate;
      – dimensiunile şi suprafeţele parcelelor;
      – alinierea terenului şi a construcţiilor faţă de străzile  adiacente şi distanţele dintre construcţii şi proprietăţile vecine;
      – înălţimea construcţiei;
      – aspectul construcţiei (expresivitate arhitecturală, echilibru compoziţional, finisaje etc.); 
      – circulaţia pietonilor  şi  a autovehiculelor, accesele şi  parcajele necesare;
      – procentul de ocupare a terenului (P.O.T.);
      – coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.);
      – necesitatea prezentării spre aprobare a schiţei de proiect.
      (2) La certificatul de urbanism pentru proiectare, emitentul va anexa:
      a) planul de amplasare a imobilului/terenului, cu indicarea dimensiunilor/hotarelor acestuia;
      b) avizul sanitar;
      c) avizul de acordare a terenului pentru amplasarea, proiectarea obiectelor ca rezultat al participării în comisii la alegerea loturilor;
      [Art.6 al.(2), lit.c) în redacţia LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
      d) avizul serviciului pompieri şi salvatori.
      (3) Organele supravegherii de stat eliberează gratuit, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare, avizele prevăzute la alin. (2). 

 • 3. III CERTIFICATUL DE URBANISM INFORMATIV

   

  Articolul 7.  Depunerea documentelor pentru obţinerea
                          certificatului de urbanism informativ
      (1) Certificatul de urbanism informativ (anexa nr.2) se elaborează şi se eliberează în baza cererii, la care se anexează, în original şi în copie, buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică).
      (2) În caz de litigii patrimoniale, pot fi solicitate documente specifice cazului dat.
      (3) După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la alin. (1), originalele se restituie  solicitantului (beneficiarului).
      (4) Dovada privind achitarea plăţii se prezintă în momentul eliberării certificatului de urbanism informativ.
      Articolul 8. Termenul de elaborare şi eliberare 
                          a certificatului de urbanism  informativ 
                          şi valabilitatea acestuia
      (1) Certificatul de urbanism informativ se elaborează şi se eliberează în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii şi este valabil 6 luni.
      (2) Certificatul de urbanism informativ se elaborează în baza documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului de către organele locale de arhitectură şi urbanism din cadrul administraţiei publice locale.
      (3) Certificatul de urbanism informativ se elaborează în 2 exemplare. Un exemplar se eliberează solicitantului (beneficiarului), iar altul se păstrează în arhiva emitentului.
      Articolul 9. Conţinutul certificatului de urbanism 
                          informativ
      Certificatul de urbanism informativ va cuprinde elemente privind:
      a) regimul juridic al imobilului/terenului, cu referire la:  
      – situarea imobilului/terenului în intravilan sau în extravilan;
      – dreptul de proprietate asupra imobilului/terenului şi servituţile care îl grevează;
      – extrase din documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului sau din regulamentele aferente, care instituie un regim special asupra imobilului/terenului  (zone protejate, interdicţii  temporare  sau definitive de construire, zone declarate de interes public, monumente de arhitectură etc.);
      – statutul de monument al imobilului sau al zonei construite;
      [Art.9 al.(1), lit.a) modificată prin LP62 din 04.04.13, MO91/20.04.13 art.288]
      b) regimul tehnic al imobilului/terenului, cu referire la reţelele edilitare;
      c) regimul arhitectural-urbanistic, cu referire la:
      – destinaţia imobilului/terenului, stabilită prin documentaţia de urbanism  şi de amenajare a teritoriului;
      – procentul de ocupare a terenului (P.O.T.);
      – coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.).

   
 • 4. IV AVIZAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA Documentaţiei de proiect

           Articolul 10. Acte pentru elaborarea documentaţiei 
                             de proiect 
      (1) Avizele de racordare la reţelele edilitare, necesare pentru elaborarea documentaţiei de proiect, vor fi eliberate gratuit solicitantului (beneficiarului) de către furnizori (deţinători de utilităţi) în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data solicitării. 
      (2) Planul de trasare a reţelelor se eliberează gratuit solicitantului (beneficiarului) de către emitent în cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării.
      [Art.10 al.(1), lit.e) introdusă prin LP62 din 04.04.13, MO91/20.04.13 art.288]
      [Art.10 în redacţia LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
      Articolul 11. Verificarea documentației de proiect
      (1) Documentația de proiect elaborată în baza certificatului de urbanism pentru proiectare se supune în mod obligatoriu verificării de către verificatorii de proiecte atestați din cadrul instituțiilor autorizate în verificarea proiectelor.
      (2) Documentația de proiect elaborată în corespundere cu normativele și standardele naționale, verificată în modul stabilit la alin. (1), nu necesită avizare suplimentară în organele supravegherii de stat.
      (3) Documentația de proiect pentru rețelele edilitare elaborată în baza avizelor de racordare la utilități, a planului de trasare a acestora și în conformitate cu documentele normative nu se avizează suplimentar de către furnizori (deținători de utilități).
      [Art.11 în redacţia LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
      [Art.11 al.(1), lit.c) introdusă prin LP62 din 04.04.13, MO91/20.04.13 art.288]

 • 5. V AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE

  Articolul 12. Condiţiile de eliberare a autorizaţiei 
                           de construire 
      (1) Autorizaţia de construire (anexa nr. 3) se emite în baza cererii în care se indică locul amplasării imobilului/terenului, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. La cerere se anexează următoarele documente:
      [Art.12 al.(1) modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
      a) extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral teritorial, cu anexarea planului cadastral şi/sau a planului imobilului;
      [Art.12 al.(1), lit.a) abrogată prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
      b) certificatul de urbanism pentru proiectare; 
      c) extrasul din documentaţia de proiect în volum de: memoriu explicativ, plan general (plan de situaţie, plan trasare), faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare a executării  lucrărilor de construcţie;
      [Art.12 al.(1), lit.c) modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
      d) avizele de verificare a documentaţiei de proiect (compartimentele: plan general, arhitectură, rezistenţă) sau raportul unic de verificare a documentaţiei de proiect;
      e) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică); 
      f) contractul  privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant  (beneficiar) şi proiectant;
      g) extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Culturii privind avizarea pozitivă a proiectului de execuţie, în cazul proiectării intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
      [Art.12 al.(1), lit.g) introdusă prin LP62 din 04.04.13, MO91/20.04.13 art.288]
      h) certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic.
      [Art.12 al.(1), lit.h) în redacţia LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
      [Art.12 al.(1), lit.h) introdusă prin LP62 din 04.04.13, MO91/20.04.13 art.288]
      (2) Solicitarea altor documente decît cele prevăzute la alin. (1) nu se admite.
      (3) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în original şi în copii, cu excepţia documentelor prevăzute la lit. c), care se prezintă doar în original. 
      (4) După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la alin. (1), originalele se restituie  solicitantului (beneficiarului).
      (5) În cazul în care nu au fost anexate toate documentele prevăzute la alin. (1), emitentul va refuza  primirea setului de documente la momentul depunerii cererii. 
      (6)  Dacă emitentul nu a respectat termenul stabilit la alin. (1) şi nu a informat în scris solicitantul (beneficiarul) despre refuz, autorizaţia de construire se consideră eliberată. În acest caz, solicitantul (beneficiarul) este  în drept să înceapă executarea lucrărilor, informînd în scris emitentul şi Inspecţia de Stat în Construcţii.
      (7)  La survenirea situaţiei prevăzute la alin. (6), emitentul eliberează necondiţionat autorizaţia de construire în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii informaţiei despre începerea executării lucrărilor.
      (8) Autorizaţia de construire poate fi eliberată pe tranşe sau poate prevedea executarea lucrărilor de construcţie pe tranşe dacă documentaţia de proiect stabileşte aceste reglementări. 
      (9) Lucrările  de  intervenţie urgentă, în  cazuri  de forţă majoră, se autorizează imediat, urmînd ca documentaţia de proiect  să fie definitivată pe parcursul executării lucrărilor.
      (10) Emitentul este obligat, în cel mult 3 zile lucrătoare, să transmită o copie a autorizaţiei de construire la Inspecţia de Stat în Construcţii pentru informare.
      [Art.12 al.(10) în redacţia LP86 din 19.04.13, MO119-121/31.05.13 art.368; în vigoare 01.06.13]
      Articolul 13. Conţinutul autorizaţiei de construire
      (1) Autorizaţia de construire va cuprinde date privind:
      a) locul amplasării imobilului/terenului;
      b) condiţiile speciale de executare a lucrărilor de construcţie;
      c) instituţia de proiectare;
      d) termenul de începere a lucrărilor de construcţie;
      e) durata executării lucrărilor de construcţie.
      (2) Emitentul autorizaţiei de construire poate pune condiţii speciale pentru perioada executării lucrărilor autorizate, ce ţin de:
      a) utilizarea domeniului public (accese în zona şantierului, închideri de drumuri publice, ocupări temporare de spaţii publice, devieri ale circulaţiei auto şi/sau pietonale, executare a unor drumuri provizorii, instalare a unor elemente de publicitate);
      b) protecţia proprietăţilor din vecinătate;
      c) protecţia mediului;
      d) obligativitatea monitorizării şi supravegherii arheologice a lucrărilor de excavare.
      [Art.13 al.(2), lit.d) introdusă prin LP62 din 04.04.13, MO91/20.04.13 art.288]
      Articolul 14. Lucrările de construcţie care se pot
                           executa fără certificat de urbanism 
                           pentru proiectare şi fără autorizaţie 
                           de construire
      (1) Se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire lucrările care nu modifică structura de rezistenţă, aspectul exterior, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente. Din categoria acestor lucrări fac parte:  
      a) reparaţii pentru împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, dacă  nu se modifică forma acestora;
      b) înlocuiri şi reparaţii ale pardoselelor, pieselor de tîmplărie interioare  şi exterioare, dacă se  păstrează forma şi dimensiunile golurilor;  
      c) lucrări de finisări interioare;
      d) lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi soluţiile cromatice; 
      e) înlocuiri sau reparaţii  ale sobelor, instalaţiilor, sistemelor, echipamentului şi utilajului  tehnico-sanitar din interiorul clădirilor;
      f) înlocuiri sau reparaţii la branşamente exterioare, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii;
      g) reparaţii curente ale căilor de comunicaţii, accese de transport, parcări, trotuare şi scări;
      h) lucrări de întreţinere, reparaţii curente ale infra­structurii căilor de comunicaţii, cu menţinerea traseelor, funcţiunilor, suprafeţelor şi volumetriei; 
      i) lucrări funerare subterane şi supraterane în cimitire; 
      j) instalarea mobilierului urban;
      k) amenajarea terenului aferent construcţiei existente;
      l) construcţii auxiliare, anexe cu suprafaţa construită de pînă la 15 m2 la casele de locuit particulare, amplasate pe terenuri private.
      (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, categoriile de lucrări descrise la lit. a), b), d), e), k) şi l) se vor executa în baza certificatelor de urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiilor de construire, iar categoriile de lucrări descrise la lit. c), f), g), h), i) şi j) se vor executa în baza avizului prealabil pozitiv al Ministerului Culturii.
      [Art.14 al.(2) introdus prin LP62 din 04.04.13, MO91/20.04.13 art.288; alineatul unic devine al.(1)]
      Articolul 15. Termenul de începere a lucrărilor 
                           de construcţie şi durata executării 
                            lucrărilor de construcţie
      (1) Emitentul autorizaţiei de construire stabileşte termenul de începere a  lucrărilor de construcţie de pînă la 6 luni din data eliberării acesteia. 
      (2) Neînceperea lucrărilor în termenul stabilit prin autorizaţia de construire duce la pierderea valabilităţii acesteia, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii în condiţiile prevăzute la art. 12. 
      (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazuri motivate, dacă lucrările de construcţie nu pot fi începute în termenul stabilit, se poate solicita, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea expirării, prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie. Prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie poate fi efectuată o singură dată pe un termen de pînă la 6 luni.
      (4) În cazul schimbării proprietarului, autorizaţia de construire rămîne valabilă, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din ea, fără modificarea obiectului autorizaţiei, iar noul proprietar este obligat să înştiinţeze emitentul care a eliberat  autorizaţia  în cauză despre intrarea sa în posesiune.
      (5) Durata executării lucrărilor se stabileşte în autorizaţia de construire în baza proiectului de organizare a executării lucrărilor de construcţie şi documentelor normative. În cazul unor motive argumentate, durata executării lucrărilor poate fi prelungită pe un termen calculat în funcţie de volumul lucrărilor de construcţie executat la momentul solicitării prelungirii şi interesul public.
      (6) În cazul în care lucrările încep în termenul stabilit conform alin. (1) şi (3), autorizaţia de construire se consideră valabilă pentru toată durata executării lucrărilor.
      (7) Autorizaţia de construire se elaborează în 2 exemplare. Un exemplar se eliberează solicitantului (beneficiarului), iar altul se păstrează în arhiva emitentului.
      Articolul 16. Obţinerea unei noi autorizaţii 
                           de construire
      În cazul în care, pe perioada executării lucrărilor de construcţie, în documentaţia de proiect se operează modificări care pot afecta prescripţiile stabilite în cadrul regimului arhitectural-urbanistic al certificatului de urbanism pentru proiectare (capacitatea construcţiei, alinierea construcţiei faţă de străzile adiacente şi distanţele între construcţii, înălţimea construcţiei, procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului), este obligatorie obţinerea unui nou certificat de urbanism pentru proiectare şi a unei noi autorizaţii de construire în condiţiile prezentei legi, cu sistarea necondiţionată a lucrărilor pînă la obţinerea noii autorizaţii. 

 • 6. VI AUTORIZAŢIA DE DESFIINŢARE

   Articolul 17. Condiţiile de eliberare a autorizaţiei 
                           de desfiinţare
      (1) Autorizaţia de desfiinţare (anexa nr. 4) se emite în baza cererii în care se indică locul amplasării imobilului/terenului, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. La cerere se anexează următoarele documente:
      [Art.17 al.(1) modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
      [Art.17 al.(1), lit.a) abrogată prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
      b) proiectul de organizare a executării lucrărilor de desfiinţare;
      [Art.17 al.(1), lit.b) modificată prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
      c) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică); 
      d) expertiza tehnică, în cazul desfiinţării parţiale a imobilului;
      e) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren, ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de desfiinţare totală sau parţială a imobilului;
      f) avizul pozitiv al Ministerului Culturii, în cazul monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al obiectelor situate în zone construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
      [Art.17 al.(1), lit.f) introdusă prin LP62 din 04.04.13, MO91/20.04.13 art.288]
      [Art.17 al.(1), lit.g) abrogată prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
      [Art.17 al.(1), lit.g) introdusă prin LP62 din 04.04.13, MO91/20.04.13 art.288]
      (2) Solicitarea altor documente decît cele prevăzute la alin. (1) nu se admite.
      (3) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în original şi în copii, cu excepţia documentului prevăzut la lit. b), care se prezintă doar în original. 
      (4) După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la alin. (1), originalele se restituie solicitantului (beneficiarului).
      (5) În cazul în care nu au fost anexate toate documentele prevăzute la alin. (1), emitentul va refuza primirea setului de documente la momentul depunerii cererii.
      (6)  Dacă emitentul nu a respectat termenul stabilit la alin. (1) şi nu a informat în scris solicitantul (beneficiarul) despre refuz, autorizaţia de desfiinţare se consideră eliberată. În acest caz, solicitantul (beneficiarul)  este în drept să înceapă executarea lucrărilor, informînd în scris emitentul şi Inspecţia de Stat în Construcţii.
      (7)  La survenirea situaţiei prevăzute la alin. (6), emitentul eliberează necondiţionat autorizaţia de desfiinţare în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii informaţiei despre începerea executării lucrărilor.  
      Articolul 18. Conţinutul autorizaţiei de desfiinţare
      Autorizaţia de desfiinţare va cuprinde date privind:
      a) locul amplasării imobilului supus desfiinţării;
      b) condiţiile speciale de executare a lucrărilor de desfiinţare;
      c) instituţia de proiectare;
      d) termenul de începere a lucrărilor de desfiinţare; 
      e) durata executării lucrărilor de desfiinţare.
      Articolul 19. Termenul de începere a lucrărilor 
                            de desfiinţare şi durata executării 
                            lucrărilor de desfiinţare
      (1) Emitentul autorizaţiei de desfiinţare stabileşte termenul de începere a  lucrărilor de pînă la 6 luni din data eliberării acesteia.
      (2) Neînceperea lucrărilor de desfiinţare în termenul stabilit prin autorizaţia de desfiinţare duce la pierderea valabilităţii acesteia, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii în condiţiile prevăzute la art. 17.
      (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazuri motivate, dacă lucrările de desfiinţare nu pot fi începute în termenul stabilit, se poate solicita, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea expirării, prelungirea termenului de începere a lucrărilor de desfiinţare. Prelungirea termenului de începere a lucrărilor de desfiinţare  poate fi efectuată o singură dată pe un termen de pînă la 6 luni.
      (4) În cazul schimbării proprietarului, autorizaţia de desfiinţare rămîne valabilă cu  toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din ea, fără modificarea obiectului autorizaţiei, iar  noul proprietar este obligat să înştiinţeze emitentul care a eliberat autorizaţia în cauză despre intrarea sa în posesiune.
      (5) Durata executării lucrărilor se stabileşte în autorizaţia de desfiinţare în baza proiectului de organizare a lucrărilor de desfiinţare. În cazul unor motive argumentate, durata executării lucrărilor poate fi prelungită o singură dată pe un termen de pînă la 6 luni.
      (6) Autorizaţia de desfiinţare se elaborează în 3 exemplare. Un exemplar se eliberează solicitantului (beneficiarului), altul se păstrează în arhiva emitentului, al treilea se transmite oficiului cadastral teritorial. 
      Articolul 20. Lucrări care se pot executa fără 
                            autorizaţie de desfiinţare
      Se pot executa fără autorizaţie de desfiinţare lucrări de demontare, demolare a construcţiilor care nu sînt înregistrate în registrul bunurilor imobile.

 • 7. VII EMITEREA CERTIFICATELOR DE URBANISM ŞI AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

  Articolul 21. Dispoziţii generale privind emiterea 
                           certificatelor de urbanism şi autorizaţiei
                           de construire/desfiinţare
      (1) Certificatele de urbanism şi autorizaţia de construire/desfiinţare  se emit de către primarii municipiilor, oraşelor, comunelor şi satelor pentru construcţii (lucrări de construcţie/desfiinţare) de orice destinaţie şi tip de proprietate.
      (2) Pentru obiecte complexe (magistrale de transport şi comunicaţii), amplasate pe terenuri ale mai multor unităţi administrativ-teritoriale, certificatele de urbanism pentru proiectare şi autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către preşedinţii raioanelor în baza avizelor eliberate de către primarii localităţilor pe ale căror teritorii se vor desfăşura activităţile preconizate.
      (3) Primarul localităţii va emite avizul stabilit la alin. (2) în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. Avizul va conţine informaţii necesare pentru elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare şi autorizaţiei de construire/desfiinţare.
      Articolul 22. Semnatarii certificatelor de urbanism 
                            şi ai autorizaţiilor de construire/desfiinţare
      (1) Certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire/desfiinţare se semnează de primar sau, după caz, preşedintele raionului, de secretarul consiliului local şi de arhitectul-şef.
      (2) Dacă în structura emitentului nu este prevăzută funcţia de arhitect-şef, actele menţionate la alin.(1) se semnează de către arhitectul-şef al autorităţii administraţiei publice locale ierarhic superioare, cu respectarea termenelor prevăzute de prezenta lege. Activităţile în cauză vor fi realizate de emitent fără implicarea solicitantului (beneficiarului).

 • 8. VIII OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

  Articolul 23. Obligaţiile solicitantului (beneficiarului)
                            autorizaţiei de construire/desfiinţare 
      (1) Solicitantul (beneficiarul) autorizaţiei de construire/desfiinţare este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare pînă la începerea lucrărilor autorizate, să informeze Inspecţia de Stat în Construcţii, precum şi Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, în cazul monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al obiectelor situate în zone construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, prin depunerea declaraţiei (anexa nr. 5).
      [Art.23 al.(1) modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
      [Art.23 al.(1) modificat prin LP62 din 04.04.13, MO91/20.04.13 art.288]
      (2) Dacă solicitantul (beneficiarul) nu a prezentat declaraţia în modul şi în termenul stabilit la alin. (1) şi se constată faptul începerii lucrărilor, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare.
      Articolul 24. Obligaţiile emitentului certificatului de urbanism 
                            şi autorizaţiei de construire/ desfiinţare
      (1) Emitentul are următoarele obligaţii:
      a) instituirea şi ţinerea unor registre separate ale certificatelor de urbanism şi ale autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise, în care se vor înscrie data de primire a documentelor şi cea de eliberare a actului administrativ respectiv solicitantului (beneficiarului);
      a1) eliberarea pentru solicitant (beneficiar) a unui certificat (anexa nr. 6) care să confirme depunerea cererii de obținere a actului solicitat, cu indicarea datei de înregistrare din registrul corespunzător;
      [Art.24 al.(1), lit.a1) introdusă prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
      b) asigurarea  interacţiunii  subdiviziunilor sale în vederea obţinerii documentaţiei necesare fără implicarea solicitantului (beneficiarului); 
      c) asigurarea  accesului public la registrele certificatelor de urbanism şi ale autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise. 
      (2) În vederea executării prevederilor alin. (1) lit. c), emitentul este obligat să execute pe suport de hîrtie copii de pe registrele certificatelor de urbanism şi ale autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise şi să asigure gratuit şi nerestricţionat accesul tuturor persoanelor la ele, cu actualizarea la zi a registrelor respective.
      Articolul 25. Responsabilitatea solicitantului (beneficiarului) 
                           certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de 
                           construire/ desfiinţare
      Solicitantul (beneficiarul) certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire/desfiinţare poartă responsabilitate personală pentru veridicitatea datelor indicate în cererea de obţinere a actului respectiv şi a documentelor anexate la cerere.
      Articolul 26. Responsabilitatea emitentului
      Responsabilitatea pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare revine solidar semnatarilor acestora. 
      Articolul 27. Plata pentru emiterea certificatului 
                           de urbanism şi a autorizaţiei 
                           de construire/desfiinţare 
      (1) Plăţile pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se stabilesc de către consiliile locale în limitele prevăzute de prezenta lege şi se transferă la bugetul emitentului. 
      (2) Pentru emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare sau a certificatului de urbanism informativ, solicitantul (beneficiarul) va achita plata stabilită anual prin decizia consiliului local ce nu va depăși suma de 50 de lei. 
      (3) Pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, solicitantul (beneficiarul) va achita plata stabilită anual prin decizia consiliului local ce nu va depăși suma de 100 de lei. 
      (4) Nu se achită plată pentru prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare. 
      (5) Nu se achită plată pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare pentru obiectele finanţate din mijloace financiare publice, pentru lucrări de utilitate publică de interes naţional. 
      (6) Consiliile locale sînt în drept să acorde facilităţi pentru unele categorii de persoane în limitele prevăzute de prezenta lege.
       [Art.27 în redacţia LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
      [Art.27 al.(1) modificat prin LP86 din 19.04.13, MO119-121/31.05.13 art.368; în vigoare 01.06.13]
      [Art.27 al.(2) modificat prin LP86 din 19.04.13, MO119-121/31.05.13 art.368; în vigoare 01.06.13]
      [Art.27 al.(3) modificat prin LP86 din 19.04.13, MO119-121/31.05.13 art.368; în vigoare 01.06.13]
      Articolul 28. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei
                           privind autorizarea executării lucrărilor 
                           de construcţie
      (1) Construcţiile executate în lipsa certificatului de urbanism pentru proiectare, a documentaţiei de proiect şi a autorizaţiei de construire se consideră construcţii neautorizate.
      (2) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea contravenţională sau penală.

 • 9. IX DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

  Articolul 29 
      (1) Pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional, certificatul de urbanism pentru proiectare şi autorizaţia de construire/desfiinţare se emit de către organul naţional de dirijare în construcţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
      (2) Guvernul, în termen de 3 luni:
      a) va prezenta Parlamentului  propuneri privind aducerea legislaţiei  în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
      b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
      c) va asigura revizuirea de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale a  actelor   normative aprobate de ele care contravin prezentei legi.
      (3) Pînă la aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege, actele legislative şi  normative în vigoare se aplică în măsura în care nu contravin acesteia.
      [Art.29 al.(4) abrogat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]