(+373) 247 2 24 40

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independenţei, 28

Orașul Briceni

Scrieți-ne un mesaj

Ajutorul de șomaj

                                                    
                                           Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 690 
din  23.10.1992
cu privire la modul şi condiţiile de acordare a ajutorului
de şomaj şi social şomerilor şi membrilor familiilor lor
http://lex.justice.md/md/293508/
 • 1. I Regulamentul

  cu privire la modul de înregistrare a şomerilor şi de acordare
  a ajutorului de şomaj

  Prezentul Regulament stabileşte modul unic de înregistrare a şomerilor şi de acordare a ajutiorului de şomaj pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu Legea Republicii Moldova privind utilizarea forţei de muncă, cu modificările şi completările, adoptate prin Legea nr.119-XIII din 26 mai 1994 (în continuare - Legea).

  I. Dispoziţii generale
  1. Cetăţenii apţi de muncă (inclusiv invalizii de gradul trei),  în vîrstă aptă de muncă (bărbaţii - 16-59 ani, femeile - 16-54 ani), care nu au un loc de muncă şi un venit legal, domeciliaţi în Republica Moldova şi înregistraţi la oficiile forţei de muncă ale Serviciului de stat pentru utilizarea forţei de muncă (în continuare - oficiile forţei de muncă) în vederea căutării unui loc de muncă corespunzător,sînt consideraţi şomeri şi, conform legislaţiei în vigoare, au dreptul  la protecţie socială garantată de stat.

  2. Condiţia obligatorie pentru a fi recunoscut drept şomeri este depunerea cererii la oficiile forţei de muncă în vederea obţinerii unui loc de muncă corespunzător.

  3. Ajutorul de şomaj se plăteşte periodic din mijloacele fondului de şomaj al Fondului Social al Republicii Moldova.

   
 • 2. II Modul de înregistrare şi de conlucrare cu şomerii

  persoanele eliberate  din locurile de detenţiune sau din instituţiile de reabilitare socială - certificatul de eliberare;
  invalizii de gradul  III  -  recomandările comisiei de expertiză medicală a capacităţii de muncă;
  persoanele cu capacitatea de muncă limitată  din cauza bolii  - documentele corespunzătoare, eliberate de către instituţiile medicale.

  9. Neprezentarea documentelor necesare, specificate în punctele 7 şi 8 ale prezentului Regulament, constituie un temei pentru a amîna înregistrarea cererii cetăţenilor în vederea căutării unui loc de muncă corespunzător.

  10. Nu pot fi recunoscuţi şomeri persoanele:
  prevăzute la art. 2 din Lege;
  care, conform legislaţiei  în vigoare, beneficiază de pensie cu excepţia invalizilor de gradul III;
  nu au vîrsta de 16 ani împliniţi.

  11. Înregistrarea şomerilor se efectuează în registrul de evidenţă a şomerilor, completîndu-se fişa de evidenţă personală conform  modelului stabilit de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
  Fiecare şomer primeşte un număr în registrul de evidenţă, care coincide cu numărul fişei de evidenţă personală a lui. Numerele din registrul de evidenţă a şomerilor se trec în ordine crescătoare, pentru o perioadă de un an calendaristic. În anul următor, numerotarea se reia numai pentru  persoanele care solicită pentru prima dată ajutorul de plasare în cîmpul muncii.

  12. În cursul a 10 zile de la înregistrare oficiul forţei de  muncă este obligat:
  să-i propună solicitantului, în măsura posibilităţilor, variante de locuri de muncă corespunzătoare, iar persoanelor fără profesie - şi variante de a urma un curs de instruire profesională sau de angajare la lucrări temporare (sezoniere), inclusiv munci pe tărîm obştesc remunerate;
  să acorde gratuit servicii de consulting privind alte posibilităţi de plasare în cîmpul muncii şi de instruire profesională.

  13. Locul de muncă se consideră corespunzător în cazul în care acesta este conform cu pregătirea profesională, starea sănătăţii solicitantului şi se află în raza de acţiune a oficiului forţei de muncă al organului autoadministrării locale.
  Locul de muncă care nu necesită o pregătire profesională specială, inclusiv cel cu caracter provizoriu, se consideră corespunzător pentru persoanele fără profesie (specialitate) aflate pentru prima dată  în căutarea unui loc de muncă.
  Locul de muncă se consideră necorespunzător în cazul în care:
  implică schimbarea domiciliului fără consimţămîntul solicitantului;
  condiţiile de muncă nu corespund regulilor şi normelor de protecţie a muncii.

  14. Oficiile  forţei  de muncă acordă servicii şomerilor în vederea încadrării  în muncă în baza locurilor de muncă disponibile (posturilor vacante) pe care unităţile economice le comunică la oficiu.
  Totodată nu se permite:
  a repartiza şomerii la unităţi economice aflate în afara accesibilităţii transportului;
  a repartiza şomerii spre a fi încadraţi în muncă la unităţi economice fără  conformarea de către patron a locurilor de muncă disponibile (posturilor vacante);
  a invita şomerii la oficiul forţei de muncă mai frecvent decît o dată în 15 zile (şomerii care nu beneficiează de ajutor de şomaj - o dată în lună), cu excepţia cazurilor de propunere a unor eventuale variante de angajare în muncă.

  15. Şomerii sînt scoşi din evidenţă în caz de:
  încadrare în  muncă pe un termen nelimitat sau pe un termen fix (mai mare de 6 luni);
  pensionare;
  înmatriculare în instituţiile de învăţămînt;
  încorporare în serviciul militar sau de alternativă;
  intrare în vigoare a sentinţei definitive a judecăţii;
  schimbare a vizei de reşedinţă în altă localitate;
  neprezentare fără motiv întemeiat la oficiul forţei de muncă în cursul a 3 luni calendaristice etc.
  Motivul scoaterii din  evidenţă a şomerilor se trece în fişa de evidenţă personală şi în registrul respectiv.
  Cetăţenii scoşi din evidenţă au dreptul, în cursul anului calendaristic, la depunerea repetată a cererii pentru un loc de muncă.
  Înregistrarea şi evidenţa lor se efectuează conform modului  prevăzut pentru cetăţenii care solicită pentru prima dată ajutorul de încadrare în muncă.

  16. Perioada de şomaj pînă la 9 luni se fixează în carnetul de muncă al şomerului cu specificarea "S-a aflat în şomaj de  la  ______  pînă la_____conform art.1 din Legea nr.119-XIII din 26 mai 1994".
  Pentru persoanele disponibilizate perioada de şomaj  începe după expirarea a 3 luni din momentul concedierii.

  17. Persoanele ale căror contract de muncă a fost reziliat din cauza reorganizării proceselor de producţie şi de muncă, inclusiv lichidării, reorganizării sau reprofilării întreprinderii, instituţiei, organizaţiei reducerii numărului sau a statelor de personal şi care în modul stabilit sînt recunoscute şomeri, au dreptul la pensionare anticipată cu un an înainte de termenul prevăzut la art. 14 al Legii cu  privire  la asigurarea  cu pensii de stat în Republica Moldova, dacă au vechimea  în muncă necesară pensionării pentru limită de vîrstă pe baze generale.

   
 • 3. III Modul de acordare a ajutorului de şomaj

  schimbă domiciliul, fişa personală se transmite oficiului forţei de muncă din localitatea respectivă;
  stabileşte şi comunică şomerului cuantumul, durata şi data de cînd i se va  plăti ajutorul de şomaj. Cuantumul  acordului de şomaj  se stabileşte pe o lună şi pe o zi calendaristică  prin  împărţirea cuantumului lunar la numărul de zile calendaristice ale lunii în cauză - 28, 29 sau 30, 31;
  comunică încetarea sau suspendarea plăţii ajutorului de şomaj  în condiţiile prevăzute de art. 19 din Lege;
  eliberează carnetul de şomer fiecărei persoane pe întrega perioadă în care este  în drept să primească ajutorul de şomaj. Acest carnet se vizează o dată în 15 zile.
  23. Persoanele îndreptăţite să primească ajutorul de şomaj  sînt obligate:
  să contribuie activ la plasarea sa în cîmpul muncii;
  să se prezinte la oficiul forţei de muncă cel puţin o dată în 15 zile iar  la  invitaţia acestui oficiu - şi mai frecvent,  pentru examinarea unor eventuale variante de plasare în cîmpul muncii;
  să informeze, în termen de 3 zile, oficiul forţei de muncă despre plasarea de sine stătătoare în cîmpul muncii.
  24. Şomerii dobîndesc dreptul la ajutor de şomaj din  momentul certificării  documentare,  însă nu mai devreme de termenul stabilit  de legislaţie, şi anume la expirarea:
  a trei luni calendaristice de la data concedierii - pentru persoanele disponibilizate din unităţile economice;
  a 60 zile după absolvire - pentru absolvenţii  instituţiilor de învăţămînt. Perioada  în cauză de la data eliberării diplomei (atestatului);
  a 30 zile de  la data trecerii în rezervă - pentru persoanele care şi-au satisfăcut serviciul militar sau de alternativă;
  a 10 zile de  la data  înregistrării la oficiul forţei de muncă  - pentru celelalte categorii de şomeri.
  25. Absolvenţii instituţiilor de învăţămînt, persoanele trecute  în rezervă din serviciul militar sau de alternativă şi persoanele eliberate din locurile de detenţiune şi din instituţiile de reabilitare  socială beneficiază de dreptul la ajutor de şomaj în cazul la care  s-au înregistrat la oficiul forţei de muncă în termen de 90 zile de la data absolvirii instituţiei de învăţămînt, trecerii în rezervă sau  eliberării.
  Femeile neangajate, cărora le-a expirat termenul  de  îngrijire  a copilului, beneficiază de dreptul la ajutor de şomaj, în perioada de 1,5-3  ani ai copilului, dacă s-au înregistrat la oficiul forţei de  muncă nu  mai tîrziu de 30 zile de la împlinirea de către copil a vîrstei de 3 ani.
  26. Oficiul forţei de muncă e în drept (dar nu obligat) să-i solicite şomerului, îndreptăţit să primească ajutor de şomaj, prezentarea unui certificat medical ce ar confirma faptul că starea sănătăţii îi permite să fie încadrat în muncă.
  27. Ajutorul de şomaj să plăteşte lunar de oficiul forţei de muncă proporţional cu numărul de zile calendaristice ale perioadei de şomaj în care persoana respectivă este îndreptăţită să primească acest ajutor în baza buletinului de identitate (paşaportului) şi a carnetului de muncă.
  Ajutorul de şomaj  să plăteşte prin intermediul oficiilor poştale sau instituţiilor bancare.
  Sumele din lista de plată nesolicitate timp de 6 luni se anulează. Ca rezultat, cheltuielile ocazionate de plata ajutorului de şomaj se reduc cu sumele nesolicitate.
  28. Ajutorul de şomaj se plăteşte de la data dobîndirii dreptului la ajutor pe o perioadă de cel mult 9 luni calendaristice, iar pentru persoanele care pentru prima dată solicită un loc de muncă - de cel mult 6 luni calendaristice.
  29. Persoanele care  nu au posibilitate să-şi certifice documentar vechimea  în  muncă se consideră solicitante pentru prima dată ale  unui loc de muncă.
  30. Şomerilor, care beneficiază de dreptul la ajutor de şomaj în baza legii, li se garantează plata lui în următoarele mărimi:
  75% din salariul  minim pe ţară, indexat - absolvenţilor liceelor  şi şcolilor de cultură generală;
  90% din salariul  minim pe ţară, indexat -  absolvenţilor şcolilor profesionale tehnice sau ai cursurilor de instruire, persoanelor eliberate  din locurile de detenţiune şi din instituţiile de reabilitare socială;
  100% din salariul minim pe ţară,  indexat  - absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi ai colegiilor, persoanelor care şi-au satisfăcut serviciul militar sau de alternativă, femeilor neangajate, cărora le-a expirat termenul de îngrijire a copilului  pînă la vîrsta de 3 ani;
  50% din salariul  mediu lunar primit în ultimele 3 luni remunerate  - celorlalte categorii de şomeri care au o vechime în muncă de pînă la 10 ani;
  55% din salariul mediu  lunar primit ultimele 3 luni  remunerate  - celorlalte categorii de şomeri care au o vechime în muncă de la 10 pînă la 15 ani;
  60% din salariul mediu lunar primit în ultimele 3 luni remunerate  - celorlalte categorii de şomeri care au o vechime în muncă de cel  puţin 15 ani.
  Mărimea ajutorului de şomaj acordat şomerilor enumeraţi la alineatele 4-6 ale prezentului punct nu poate fi mai mică de salariul minim pe ţară indexat şi nu poate depăşi salariul mediu în economia naţională din trimestru precedent.
  Vechimea în muncă se stabileşte  în conformitate cu  legislaţia  în vigoare.
  Şomerilor care  întreţin  1-2 copii  în vîrstă de pînă la 14 ani ajutorul de şomaj li se măreşte cu 10%, iar celor care întreţin 3 şi mai mulţi copii de aceeaşi vîrstă - 20%. În cazul în care ambii părinţi sînt şomeri, plata suplimentară la ajutor de şomaj se acordă numai mamei.
  301. Din ajutorul  de şomaj nu se efectuează reţineri, cu excepţia pensiei alimentare şi a sumelor plătite în plus în urma unor greşeli de calcul.
  Suma tuturor reţinerilor din ajutorul de şomaj  nu poate să depăşească cincizeci  la sută din mărimea ajutorului ce urmează a fi plătit şomerului.
  Recuperarea pagubei  pricinuite oficiului forţei de muncă din vina şomerului se efectuează prin judecată în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
  Salariaţii oficiului  forţei de muncă, culpabili de încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi stabilirea incorectă a ajutorului de şomaj restituie pagubele pricinuite în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  [Art.301 introdus prin HG348 din 30.05.95, MO38/14.07.95]
  31. Suspendarea plăţii ajutorului de şomaj se înfăptuieşte în conformitate cu prevederile art.19 din Lege din ziua neprezentării solicitantului în termenele stabilite la oficiul forţei de muncă. Perioada de suspendare a plăţii se include în perioada de acordare a ajutorului de şomaj, stabilită şomerului în conformitate cu legislaţia în vigoare. Excepţie fac cazurile suspendării din motive  întemeiate (îmbolnăvirea şomerului sau a rudelor lui, încadrate în contract de muncă pe un anumit termen mai mic de 6 luni, arestare preventivă, însă îndreptăţit conform legislaţiei în vigoare). După expirarea termenului de suspendare, plata ajutorului de şomaj continuă.
  32. În cazul  în care şomerilor li se refuză nejustificat acordarea ajutorului de şomaj, li se amînă termenul plătirii lui sau, dacă nu sînt de acord cu mărimea stabilită a acestui ajutor, ei au dreptul să conteste acţiunile salariaţilor de la oficiile forţei de muncă  în Departamentul pentru utilizarea  forţei de muncă pe lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, precum şi  în instanţele judiciare.
  33. Responsabilitatea pentru achitarea în termen şi în cuantumurile prevăzute de prezentul Regulament a ajutorului de şomaj o poartă  şeful oficiului forţei de muncă.

 • 4. IV Modul de acordare a ajutorului material

  34. Persoanelor care, la expirarea termenului legal de primire a ajutorului de şomaj, nu au avut posibilitatea de a se încadra în muncă, li se menţine dreptul la ajutorul material şi alt ajutor social (în continuare - ajutor material).
  35. Pentru stabilirea ajutorului material, cetăţeanul depune la oficiul forţei de muncă o cerere respectivă. Oficiile de resort ţin evidenţa permanentă a solicitanţilor, întocmesc listele de evidenţă a lor şi le prezintă, concomitent cu cererile  acestora, organelor autoadministrării locale.
  De acest drept beneficiază şomerii, care acordă concurs activ oficiului forţei de muncă în vederea plasării lor cît mai rapide în cîmpul muncii şi respectă condiţiile de reînregistrare în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  36. Organele autoadministrării  locale,  în termen de 5 zile, examinează cererile şomerilor şi iau deciziile respective.
  37. Ajutorul material poate fi:
  bănesc - în formă de inemnizaţie şi în formă de dotaţii: pentru folosirea  locuinţei, serviciilor comunale, transportului  în comun, procurarea medicamentelor etc.;
  în expresie naturală  - prin asigurarea cu combustibil (lemne şi cărbuni) şi îmbrăcăminte, alimentare gratuită în cantine speciale sau cu bonuri pentru alimentare în cantinele publice.
  38. Mărimea concretă, termenele şi periodicitatea acordării ajutorului material pentru şomeri se stabilesc de către organele autoadministrării locale.