Primăria Orașului Briceni http://primaria.br.md Comisia funciara pe data de 1 octombrie la ora 14:00 http://primaria.br.md/ro/topost/374 Comisia funciara : 14:00 Wed, 30 Sep 2015 17:26:01 +0300 Modul de stabilire si plata a ajutorului social http://primaria.br.md/ro/topost/372  6. Pentru determinarea dreptului la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului, solicitantul sau reprezentantul legal al familiei, trebuie să depună cerere pentru acordarea ajutorului social (anexa nr.1 la prezentul Regulament).     [Pct.6 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     7. Membrul desemnat de familie pentru depunerea cererii de ajutor social (solicitantul), este ales în mod voluntar dintre membrii cu capacitate deplină de exerciţiu, iar alegerea acestuia este dovedită prin semnăturile aplicate pe cererea de solicitare a ajutorului social de către toţi membrii adulţi ai familiei.     8. Împreună cu cererea, solicitantul prezintă actele de identitate ale tuturor membrilor familiei şi, în mod obligatoriu, anexează la cerere certificatul privind componenţa familiei, copia actului de identitate şi legitimaţia de şedere temporară sau actul de identitate, eliberat de autorităţile competente, în cazul cetăţenilor străini, apatrizilor sau refugiaţilor iar, după caz, următoarele acte confirmative:     a) copia actului ce confirmă gradul şi termenul invalidităţii/severităţii;     b) certificatul de salariu de la locul de muncă cu indicarea mărimii salariului net;     [Pct.8 lit.b) în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     c) certificatul confirmativ de la organele abilitate sau copia documentelor ce confirmă dreptul deţinătorului de teren privind... Thu, 27 Aug 2015 17:55:28 +0300 II Dreptul la ajutor social http://primaria.br.md/ro/topost/371  2. Dreptul la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului îl au familiile defavorizate, membrii cărora sînt cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni ai altor state, apatrizi sau refugiaţi, care au domiciliu în Republica Moldova, conform legislaţiei.     [Pct.2 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     3. De dreptul la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familia defavorizată în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una din următoarele situaţii:     [Pct.3 al.1) modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;     b) sînt persoane încadrate în grade de invaliditate;     c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul şi nu refuză un loc de muncă sau participarea la servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă şi la lucrări publice oferite de agenţii;     [Pct.3 al.1), lit.c) în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     d) se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere, în cazul în care copilul se naşte mort... Thu, 27 Aug 2015 17:53:59 +0300 I Dispoziții generale http://primaria.br.md/ro/topost/370 1. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarea semnificaţie:     familie – două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeaşi locuinţă şi se întreţin dintr-un buget comun. Beneficiază de drepturile de familie şi orice persoană adultă care nu face parte dintr-o familie.     [Pct.1 noţiunea în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     [Pct.1 noţiunea modificată prin HG37 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.74; în vigoare 01.02.10]     copil – orice persoană sub vîrsta de 18 ani, iar în cazul în care aceasta îşi continuă studiile în instituţiile de învăţămînt la cursurile de zi, pînă la absolvirea instituţiei respective, însă cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 ani;     solicitant – unul dintre membrii familiei, cu capacitatea deplină de exerciţiu, sau reprezentantul legal al familiei ce depune cererea de acordare a ajutorului social;     beneficiar – familia defavorizată căreia i-a fost stabilit dreptul la ajutor social.     ajutor pentru perioada rece a anului – plată lunară fixă, în bani, acordată familiei defavorizate pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie;     [Pct.1 noţiunea introdusă prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     locuinţă – reşedinţă curentă;      [Pct.1 noţiunea introdusă prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     vehicul – sistem mecanic cu autopropulsie, destinat transportului de persoane sau de bunuri, echipat şi/sau nu cu... Thu, 27 Aug 2015 17:50:35 +0300 IV Modul de acordare a ajutorului material http://primaria.br.md/ro/topost/368 34. Persoanelor care, la expirarea termenului legal de primire a ajutorului de şomaj, nu au avut posibilitatea de a se încadra în muncă, li se menţine dreptul la ajutorul material şi alt ajutor social (în continuare - ajutor material). 35. Pentru stabilirea ajutorului material, cetăţeanul depune la oficiul forţei de muncă o cerere respectivă. Oficiile de resort ţin evidenţa permanentă a solicitanţilor, întocmesc listele de evidenţă a lor şi le prezintă, concomitent cu cererile  acestora, organelor autoadministrării locale. De acest drept beneficiază şomerii, care acordă concurs activ oficiului forţei de muncă în vederea plasării lor cît mai rapide în cîmpul muncii şi respectă condiţiile de reînregistrare în conformitate cu legislaţia în vigoare. 36. Organele autoadministrării  locale,  în termen de 5 zile, examinează cererile şomerilor şi iau deciziile respective. 37. Ajutorul material poate fi: bănesc - în formă de inemnizaţie şi în formă de dotaţii: pentru folosirea  locuinţei, serviciilor comunale, transportului  în comun, procurarea medicamentelor etc.; în expresie naturală  - prin asigurarea cu combustibil (lemne şi cărbuni) şi îmbrăcăminte, alimentare gratuită în cantine speciale sau cu bonuri pentru alimentare în cantinele publice. 38. Mărimea concretă, termenele şi periodicitatea acordării ajutorului material pentru şomeri se stabilesc de către organele autoadministrării locale. Thu, 27 Aug 2015 17:18:01 +0300 III Modul de acordare a ajutorului de şomaj http://primaria.br.md/ro/topost/367 schimbă domiciliul, fişa personală se transmite oficiului forţei de muncă din localitatea respectivă; stabileşte şi comunică şomerului cuantumul, durata şi data de cînd i se va  plăti ajutorul de şomaj. Cuantumul  acordului de şomaj  se stabileşte pe o lună şi pe o zi calendaristică  prin  împărţirea cuantumului lunar la numărul de zile calendaristice ale lunii în cauză - 28, 29 sau 30, 31; comunică încetarea sau suspendarea plăţii ajutorului de şomaj  în condiţiile prevăzute de art. 19 din Lege; eliberează carnetul de şomer fiecărei persoane pe întrega perioadă în care este  în drept să primească ajutorul de şomaj. Acest carnet se vizează o dată în 15 zile. 23. Persoanele îndreptăţite să primească ajutorul de şomaj  sînt obligate: să contribuie activ la plasarea sa în cîmpul muncii; să se prezinte la oficiul forţei de muncă cel puţin o dată în 15 zile iar  la  invitaţia acestui oficiu - şi mai frecvent,  pentru examinarea unor eventuale variante de plasare în cîmpul muncii; să informeze, în termen de 3 zile, oficiul forţei de muncă despre plasarea de sine stătătoare în cîmpul muncii. 24. Şomerii dobîndesc dreptul la ajutor de şomaj din  momentul certificării  documentare,  însă nu mai devreme de termenul stabilit  de legislaţie,... Thu, 27 Aug 2015 17:16:20 +0300 II Modul de înregistrare şi de conlucrare cu şomerii http://primaria.br.md/ro/topost/366 persoanele eliberate  din locurile de detenţiune sau din instituţiile de reabilitare socială - certificatul de eliberare; invalizii de gradul  III  -  recomandările comisiei de expertiză medicală a capacităţii de muncă; persoanele cu capacitatea de muncă limitată  din cauza bolii  - documentele corespunzătoare, eliberate de către instituţiile medicale. 9. Neprezentarea documentelor necesare, specificate în punctele 7 şi 8 ale prezentului Regulament, constituie un temei pentru a amîna înregistrarea cererii cetăţenilor în vederea căutării unui loc de muncă corespunzător. 10. Nu pot fi recunoscuţi şomeri persoanele: prevăzute la art. 2 din Lege; care, conform legislaţiei  în vigoare, beneficiază de pensie cu excepţia invalizilor de gradul III; nu au vîrsta de 16 ani împliniţi. 11. Înregistrarea şomerilor se efectuează în registrul de evidenţă a şomerilor, completîndu-se fişa de evidenţă personală conform  modelului stabilit de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Fiecare şomer primeşte un număr în registrul de evidenţă, care coincide cu numărul fişei de evidenţă personală a lui. Numerele din registrul de evidenţă a şomerilor se trec în ordine crescătoare, pentru o perioadă de un an calendaristic. În anul următor, numerotarea se reia numai pentru  persoanele care solicită pentru prima dată ajutorul de plasare în cîmpul muncii. 12. În cursul a 10... Thu, 27 Aug 2015 17:15:29 +0300 I Regulamentul http://primaria.br.md/ro/topost/365 cu privire la modul de înregistrare a şomerilor şi de acordare a ajutorului de şomaj Prezentul Regulament stabileşte modul unic de înregistrare a şomerilor şi de acordare a ajutiorului de şomaj pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu Legea Republicii Moldova privind utilizarea forţei de muncă, cu modificările şi completările, adoptate prin Legea nr.119-XIII din 26 mai 1994 (în continuare - Legea). I. Dispoziţii generale 1. Cetăţenii apţi de muncă (inclusiv invalizii de gradul trei),  în vîrstă aptă de muncă (bărbaţii - 16-59 ani, femeile - 16-54 ani), care nu au un loc de muncă şi un venit legal, domeciliaţi în Republica Moldova şi înregistraţi la oficiile forţei de muncă ale Serviciului de stat pentru utilizarea forţei de muncă (în continuare - oficiile forţei de muncă) în vederea căutării unui loc de muncă corespunzător,sînt consideraţi şomeri şi, conform legislaţiei în vigoare, au dreptul  la protecţie socială garantată de stat. 2. Condiţia obligatorie pentru a fi recunoscut drept şomeri este depunerea cererii la oficiile forţei de muncă în vederea obţinerii unui loc de muncă corespunzător. 3. Ajutorul de şomaj se plăteşte periodic din mijloacele fondului de şomaj al Fondului Social al Republicii Moldova.   Thu, 27 Aug 2015 17:03:50 +0300 IX DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII http://primaria.br.md/ro/topost/357 Articolul 29      (1) Pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional, certificatul de urbanism pentru proiectare şi autorizaţia de construire/desfiinţare se emit de către organul naţional de dirijare în construcţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.     (2) Guvernul, în termen de 3 luni:     a) va prezenta Parlamentului  propuneri privind aducerea legislaţiei  în vigoare în conformitate cu prezenta lege;     b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;     c) va asigura revizuirea de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale a  actelor   normative aprobate de ele care contravin prezentei legi.     (3) Pînă la aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege, actele legislative şi  normative în vigoare se aplică în măsura în care nu contravin acesteia.     [Art.29 al.(4) abrogat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443] Wed, 26 Aug 2015 11:55:53 +0300 VIII OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI http://primaria.br.md/ro/topost/356 Articolul 23. Obligaţiile solicitantului (beneficiarului)                           autorizaţiei de construire/desfiinţare      (1) Solicitantul (beneficiarul) autorizaţiei de construire/desfiinţare este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare pînă la începerea lucrărilor autorizate, să informeze Inspecţia de Stat în Construcţii, precum şi Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, în cazul monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al obiectelor situate în zone construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, prin depunerea declaraţiei (anexa nr. 5).     [Art.23 al.(1) modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]     [Art.23 al.(1) modificat prin LP62 din 04.04.13, MO91/20.04.13 art.288]     (2) Dacă solicitantul (beneficiarul) nu a prezentat declaraţia în modul şi în termenul stabilit la alin. (1) şi se constată faptul începerii lucrărilor, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare.     Articolul 24. Obligaţiile emitentului certificatului de urbanism                            şi autorizaţiei de construire/ desfiinţare     (1) Emitentul are următoarele obligaţii:     a) instituirea şi ţinerea unor registre separate ale certificatelor de urbanism şi ale autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise, în care se vor înscrie data de primire a documentelor şi cea de eliberare a actului administrativ respectiv solicitantului (beneficiarului);     a1) eliberarea... Wed, 26 Aug 2015 11:55:16 +0300 VII EMITEREA CERTIFICATELOR DE URBANISM ŞI AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE http://primaria.br.md/ro/topost/355 Articolul 21. Dispoziţii generale privind emiterea                           certificatelor de urbanism şi autorizaţiei                          de construire/desfiinţare     (1) Certificatele de urbanism şi autorizaţia de construire/desfiinţare  se emit de către primarii municipiilor, oraşelor, comunelor şi satelor pentru construcţii (lucrări de construcţie/desfiinţare) de orice destinaţie şi tip de proprietate.     (2) Pentru obiecte complexe (magistrale de transport şi comunicaţii), amplasate pe terenuri ale mai multor unităţi administrativ-teritoriale, certificatele de urbanism pentru proiectare şi autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către preşedinţii raioanelor în baza avizelor eliberate de către primarii localităţilor pe ale căror teritorii se vor desfăşura activităţile preconizate.     (3) Primarul localităţii va emite avizul stabilit la alin. (2) în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. Avizul va conţine informaţii necesare pentru elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare şi autorizaţiei de construire/desfiinţare.     Articolul 22. Semnatarii certificatelor de urbanism                            şi ai autorizaţiilor de construire/desfiinţare     (1) Certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire/desfiinţare se semnează de primar sau, după caz, preşedintele raionului, de secretarul consiliului local şi de arhitectul-şef.     (2) Dacă în structura emitentului nu... Wed, 26 Aug 2015 11:54:13 +0300 VI AUTORIZAŢIA DE DESFIINŢARE http://primaria.br.md/ro/topost/354  Articolul 17. Condiţiile de eliberare a autorizaţiei                           de desfiinţare     (1) Autorizaţia de desfiinţare (anexa nr. 4) se emite în baza cererii în care se indică locul amplasării imobilului/terenului, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. La cerere se anexează următoarele documente:     [Art.17 al.(1) modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]     [Art.17 al.(1), lit.a) abrogată prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]     b) proiectul de organizare a executării lucrărilor de desfiinţare;     [Art.17 al.(1), lit.b) modificată prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]     c) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);      d) expertiza tehnică, în cazul desfiinţării parţiale a imobilului;     e) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren, ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de desfiinţare totală sau parţială a imobilului;     f) avizul pozitiv al Ministerului Culturii, în cazul monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al obiectelor situate în zone construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;     [Art.17 al.(1), lit.f) introdusă prin LP62 din 04.04.13, MO91/20.04.13 art.288]     [Art.17 al.(1), lit.g) abrogată prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]     [Art.17 al.(1), lit.g) introdusă... Wed, 26 Aug 2015 11:53:41 +0300 V AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE http://primaria.br.md/ro/topost/353 Articolul 12. Condiţiile de eliberare a autorizaţiei                           de construire      (1) Autorizaţia de construire (anexa nr. 3) se emite în baza cererii în care se indică locul amplasării imobilului/terenului, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. La cerere se anexează următoarele documente:     [Art.12 al.(1) modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]     a) extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral teritorial, cu anexarea planului cadastral şi/sau a planului imobilului;     [Art.12 al.(1), lit.a) abrogată prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]     b) certificatul de urbanism pentru proiectare;      c) extrasul din documentaţia de proiect în volum de: memoriu explicativ, plan general (plan de situaţie, plan trasare), faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare a executării  lucrărilor de construcţie;     [Art.12 al.(1), lit.c) modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]     d) avizele de verificare a documentaţiei de proiect (compartimentele: plan general, arhitectură, rezistenţă) sau raportul unic de verificare a documentaţiei de proiect;     e) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);      f) contractul  privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant  (beneficiar) şi proiectant;     g) extrasul din procesul-verbal al şedinţei... Wed, 26 Aug 2015 11:52:43 +0300 IV AVIZAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA Documentaţiei de proiect http://primaria.br.md/ro/topost/352          Articolul 10. Acte pentru elaborarea documentaţiei                             de proiect      (1) Avizele de racordare la reţelele edilitare, necesare pentru elaborarea documentaţiei de proiect, vor fi eliberate gratuit solicitantului (beneficiarului) de către furnizori (deţinători de utilităţi) în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data solicitării.      (2) Planul de trasare a reţelelor se eliberează gratuit solicitantului (beneficiarului) de către emitent în cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării.     [Art.10 al.(1), lit.e) introdusă prin LP62 din 04.04.13, MO91/20.04.13 art.288]     [Art.10 în redacţia LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]     Articolul 11. Verificarea documentației de proiect     (1) Documentația de proiect elaborată în baza certificatului de urbanism pentru proiectare se supune în mod obligatoriu verificării de către verificatorii de proiecte atestați din cadrul instituțiilor autorizate în verificarea proiectelor.     (2) Documentația de proiect elaborată în corespundere cu normativele și standardele naționale, verificată în modul stabilit la alin. (1), nu necesită avizare suplimentară în organele supravegherii de stat.     (3) Documentația de proiect pentru rețelele edilitare elaborată în baza avizelor de racordare la utilități, a planului de trasare a acestora și în conformitate cu documentele normative nu se avizează suplimentar de către furnizori (deținători de utilități).... Wed, 26 Aug 2015 11:46:24 +0300 III CERTIFICATUL DE URBANISM INFORMATIV http://primaria.br.md/ro/topost/351   Articolul 7.  Depunerea documentelor pentru obţinerea                         certificatului de urbanism informativ     (1) Certificatul de urbanism informativ (anexa nr.2) se elaborează şi se eliberează în baza cererii, la care se anexează, în original şi în copie, buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică).     (2) În caz de litigii patrimoniale, pot fi solicitate documente specifice cazului dat.     (3) După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la alin. (1), originalele se restituie  solicitantului (beneficiarului).     (4) Dovada privind achitarea plăţii se prezintă în momentul eliberării certificatului de urbanism informativ.     Articolul 8. Termenul de elaborare şi eliberare                          a certificatului de urbanism  informativ                          şi valabilitatea acestuia     (1) Certificatul de urbanism informativ se elaborează şi se eliberează în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii şi este valabil 6 luni.     (2) Certificatul de urbanism informativ se elaborează în baza documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului de către organele locale de arhitectură şi urbanism din cadrul administraţiei publice locale.     (3) Certificatul de urbanism informativ se elaborează în... Wed, 26 Aug 2015 11:44:58 +0300 II CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU PROIECTARE http://primaria.br.md/ro/topost/350 Articolul 3. Depunerea documentelor pentru                          obţinerea certificatului de urbanism                          pentru proiectare     (1) Certificatul de urbanism pentru proiectare (anexa nr.1) se elaborează şi se emite în baza cererii în care se indică locul amplasării imobilului/terenului și la care se anexează, în original şi în copii, următoarele documente:     [Art.3 al.(1) modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]     [Art.3 al.(1), lit.a) abrogată prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]     b) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);     c) raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului  existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi;     d) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcţie  şi în perioada exploatării obiectului construit;     e) schiţa de proiect avizată de arhitectul-şef, în cazul amplasării construcţiei în zonă cu regim special stabilit prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului;     f) schiţa de proiect avizată de Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Culturii, în cazul intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură... Wed, 26 Aug 2015 11:44:04 +0300 I DISPOZIŢII GENERALE http://primaria.br.md/ro/topost/349  Articolul 1. Obiectul, scopul şi sfera de reglementare                         a prezentei legi     (1) Obiectul prezentei legi îl constituie reglementarea modului de autorizare, avizare şi verificare a lucrărilor de proiectare, executare sau desfiinţare a construcţiilor şi amenajărilor în conformitate cu documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului prin aplicarea sistemului de documente normative în construcţii în scopul asigurării transparenţei şi publicităţii la emiterea actelor administrative şi al creării unor condiţii favorabile mediului de afaceri.     (2) Prevederile prezentei legi sînt obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor de orice gen, categorie, destinaţie şi tip de proprietate, cu excepţia obiectelor cu caracter militar sau secret, care se autorizează în mod special.     Articolul 2. Noţiuni principale     În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:     arhitect-şef – conducător al organului local de arhitectură şi urbanism, numit în funcţie în modul stabilit;     autorizaţie de construire – act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează executarea lucrărilor de construcţie în temeiul şi cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare şi a documentaţiei de proiect elaborate şi verificate;     autorizaţie de desfiinţare – act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează executarea lucrărilor de demolare, totală sau parţială, a... Wed, 26 Aug 2015 11:40:37 +0300 VII Dispoziţii finale şi tranzitorii http://primaria.br.md/ro/topost/348 Articolul 25. Intrarea în vigoare a legii     (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.     [Art.25 al.(1) în redacţia LP101 din 13.12.12, MO10-14/18.01.13 art.41]     (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 749-XIII din 23 februarie 1996 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 31, art. 318).     (3) Comercianţii care activează în baza autorizaţiilor/licenţelor emise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi vor continua să activeze în baza acestora pînă la expirarea termenului lor de valabilitate.     Articolul 26. Ajustarea cadrului normativ     Guvernul, în termen de:     – 6 luni de la data publicării prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri pentru a aduce legislaţia în vigoare în corespundere cu prevederile prezentei legi;     – 12 luni de la data publicării prezentei legi, va aproba actele sale normative în vederea implementării prevederilor prezentei legi. Wed, 26 Aug 2015 11:32:44 +0300 VI Controlul şi răspunderea în comerţ http://primaria.br.md/ro/topost/347 Articolul 22. Controlul din partea statului                            al activităţilor de comerţ     (1) Controlul din partea statului al activităţilor din domeniul comerţului are un caracter economico-financiar şi tehnic (specializat).     (2) Controlul economico-financiar este exercitat de către Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor şi de colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne. Scopul acestui control este verificarea indicării corecte a circulaţiei mărfurilor şi serviciilor comerciale în actele de contabilitate (rapoartele financiare şi statistice), a corespunderii stocului de marfă cu actele respective, a corectitudinii achitării mărfurilor şi serviciilor procurate, a respectării disciplinei de preţ la produsele de importanţă socială.     [Art.22 al.(2) modificat prin LP241 din 02.11.12, MO242-244/23.11.12 art.777]     [Art.22 al.(2) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]     [Art.22 al.(2) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]     (21) La solicitarea organelor de drept, în baza ordonanţelor emise în cadrul desfăşurării urmăririi penale, Inspecţia financiară efectuează controlul economico-financiar la persoanele juridice de drept public, la persoanele juridice de drept privat şi la persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, pe tematica prevăzută în ordonanţele organelor de drept.     [Art.22 al.(21) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]     (3)... Wed, 26 Aug 2015 11:31:44 +0300 V Reguli generale de coercialiyare a produseloir şi serviciilor http://primaria.br.md/ro/topost/346 Articolul 18. Protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii                           consumatorilor     (1) Comercianţii sînt obligaţi să plaseze pe piaţă numai produse/servicii sigure pentru viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor. Orice comerciant trebuie să se convingă, în baza informaţiilor obţinute de la producător/importator şi a pregătirii profesionale, că produsele oferite spre comercializare sînt sigure şi să informeze consumatorii asupra factorilor de risc în utilizarea/consumul acestora.     (2) Se interzice plasarea pe piaţă a produselor în lipsa actelor de însoţire referitoare la calitatea, cantitatea şi securitatea lor, emise conform reglementărilor tehnice, sanitare şi contabile în vigoare.     (3) Se consideră sigur produsul/serviciul care este conform reglementărilor obligatorii care definesc caracteristicile de securitate ale acestuia şi modalităţile de control al conformităţii cu caracteristicile parametrilor definiţi potrivit legislaţiei în vigoare.     (4) Dacă securitatea produsului/serviciului nu poate fi stabilită conform prevederii alin. (3), produsul/serviciul se consideră sigur în cazul în care, utilizat în condiţii normale sau previzibile, nu prezintă riscuri pentru viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor.     Articolul 19. Etichetarea, marcarea şi ambalarea     (1) Informaţiile furnizate prin etichetare, marcare, ambalare, precum şi modul de aplicare a etichetelor sînt stabilite de legislaţia în vigoare. Etichetarea şi normele în conformitate cu care aceasta se realizează... Wed, 26 Aug 2015 11:30:26 +0300 IV Organizarea activităţilor de comerţ http://primaria.br.md/ro/topost/345 Articolul 13. Iniţierea unei activităţi de comerţ     (1) Activitatea de comerţ poate fi exercitată de persoanele fizice şi juridice autorizate în condiţiile legii, care au drept obiect de activitate comercializarea de produse şi/sau servicii.     (2) Activitatea de comerţ, exceptînd cazul micilor comercianţi, se exercită de către persoanele fizice (întreprinzători individuali) care au o pregătire profesională obţinută ca urmare a instruirii în cadrul unor instituţii de profil comercial (economic), autorizate în condiţiile legii, sau de către persoanele care şi-au certificat competenţele în cadrul aceloraşi instituţii, competenţe dobîndite ca urmare a experienţei de muncă.     (3) Guvernul va stabili cerinţe de calificare pentru diferite categorii de angajaţi din domeniul comerţului.     (4) Activităţile de comerţ cu produse din sectorul alimentar şi din alimentaţia publică, precum şi prestarea serviciilor comerciale pentru confortul fizic al consumatorilor, sînt efectuate de lucrătorii care, pe lîngă pregătirea profesională, au absolvit un curs în materie de igienă, organizat în baza dispoziţiilor legale în vigoare. Lucrătorii în cauză trebuie să dispună de certificate medicale privind starea sănătăţii, eliberate în modul stabilit.     (5) Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale, asociaţiile profesionale şi persoanele juridice interesate pot organiza cursuri de pregătire şi perfecţionare... Wed, 26 Aug 2015 11:28:13 +0300 III Desfaşurarea activităţilor în comerţ http://primaria.br.md/ro/topost/344   Articolul 7. Formele şi principiile generale de                        desfăşurare a comerţului      (1) Formele principale ale comerţului sînt:     a) comerţul cu ridicata;     b) comerţul cu amănuntul;     c) serviciile comerciale, inclusiv alimentaţia publică.     (2) Principiile generale de desfăşurare a activităţilor de comerţ sînt:     a) respectarea normelor igienico-sanitare la comercializarea produselor şi serviciilor;     b) respectarea cerinţelor prevăzute de reglementările tehnice în vigoare şi a cerinţelor de comercializare a produselor şi serviciilor, aprobate de Guvern;     c) protecţia drepturilor şi a intereselor consumatorilor;     d) respectarea eticii profesionale şi a cerinţelor de instruire în domeniu.     Articolul 8. Comerţul cu ridicata     (1) Comercianţii care desfăşoară comerţul cu ridicata dispun, după caz, de depozite, organizează păstrarea şi prelucrarea produselor, completează stocurile de marfă, asigură suportul informaţional, prestează servicii de transport, oferă şi alte servicii aferente comerţului.     (2) Regulile specifice de desfăşurare a comerţului cu ridicata se aprobă de Guvern, respectîndu-se următoarele condiţii (cerinţe) generale:     a) existenţa unor încăperi de depozitare dimensionate şi dotate tehnic, corespunzătoare volumului şi naturii produselor stocate. În cazul comercializării produselor alimentare, unitatea comercială dispune, după caz, de utilaj frigorific, iar în cazul activităţii de prelucrare (ambalare) a produselor – de utilajul... Wed, 26 Aug 2015 11:26:52 +0300 II Politica de stat în domeniul comerţului http://primaria.br.md/ro/topost/342  Articolul 4. Reglementarea activităţilor de comerţ     Reglementarea din partea statului a activităţilor de comerţ cuprinde:     a) autorizarea desfăşurării activităţilor de comerţ;     b) evaluarea conformităţii produselor şi serviciilor;     c) licenţierea activităţilor de comerţ;     d) monitorizarea activităţilor de comerţ (crearea şi gestionarea Sistemului informaţional al comerţului);     e) stabilirea regulilor pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ;     f) restricţionarea sau interzicerea comercializării unor produse şi servicii conform legislaţiei în vigoare;     g) asigurarea desfăşurării activităţilor de comerţ;     h) stabilirea mecanismului de formare a preţurilor/tarifelor la produsele/serviciile de importanţă socială;     i) promovarea mărfurilor autohtone;     j) controlul statului asupra activităţilor de comerţ;     k) asigurarea protecţiei consumatorilor, a persoanelor care desfăşoară activităţi în comerţ şi a populaţiei în general faţă de publicitatea înşelătoare, interzicerea publicităţii pentru anumite mărfuri şi servicii care contravin bunelor moravuri.     Articolul 5. Autorităţile administraţiei publice centrale                          cu atribuţii în domeniul comerţului     (1) Autorităţile administraţiei publice centrale asigură dezvoltarea armonioasă a reţelei comerciale şi a modurilor de distribuţie a produselor şi serviciilor comerciale, oferind condiţii egale de activitate pentru toţi comercianţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.     (2) Ministerul Economiei este organul central de... Wed, 26 Aug 2015 10:41:13 +0300 I Dispoziţii generale http://primaria.br.md/ro/topost/343   Articolul 1. Scopul şi obiectivele legii     (1) Scopul prezentei legi este crearea cadrului juridic corespunzător desfăşurării activităţilor de comerţ prin dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor comerciale în condiţiile respectării liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor.     (2) Prezenta lege stabileşte principiile generale de desfăşurare a activităţilor de comerţ pe teritoriul Republicii Moldova.     (3) Prezenta lege are în vedere realizarea următoarelor obiective:     a) stimularea activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor;     b) încurajarea liberei iniţiative, asigurarea concurenţei loiale şi a circulaţiei libere a produselor şi serviciilor comerciale;     c) satisfacerea la maximum a nevoilor consumatorilor pentru diverse produse şi servicii, asigurarea securităţii alimentare şi de consum;     d) stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;     e) perfecţionarea cadrului instituţional de reglementare a activităţilor în comerţ;     f) crearea mecanismului de interacţiune între administraţia publică centrală şi cea locală în domeniul comerţului;     g) modernizarea şi dezvoltarea formelor de distribuţie a mărfurilor şi de prestare a serviciilor comerciale;     h) simplificarea procedurilor de lansare a activităţilor de comerţ;     i) coordonarea funcţiilor instituţiilor de stat abilitate să supravegheze domeniul comerţului.     Articolul 2. Domeniul de reglementare     (1) Prezenta lege reglementează activităţile în... Wed, 26 Aug 2015 10:40:46 +0300 VII Dispoziţii finale http://primaria.br.md/ro/topost/336  58. Deciziile privind acordarea, neacordarea sau încetarea plăţii ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului, privind modificarea cuantumului ajutorului social, precum şi cele privind recuperarea sumelor încasate nejustificat, pot fi contestate în instanţa de contencios administrativ.     [Pct.58 în redacţia HG201 din 13.03.13, MO60-63/13.03.13 art.255; în vigoare 01.01.13]     59. Controlul asupra corectitudinii stabilirii şi utilizării conform destinaţiei a mijloacelor financiare alocate se efectuează de către organele de control abilitate.     591. Verificarea modului de aplicare corectă şi unitară a prezentului Regulament este efectuată de către Inspecţia socială.     [Pct.591 introdus prin HG201 din 13.03.13, MO60-63/13.03.13 art.255; în vigoare 01.01.13]     60. Verificarea autenticităţii informaţiei prezentate pentru stabilirea ajutorului social se efectuează nemijlocit de către direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.     61. Direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei organizează, în comun cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau ai societăţii civile, verificarea selectivă la domiciliul solicitantului a autenticităţii informaţiei prezentate în cererea pentru acordarea ajutorului social şi întocmeşte ancheta socială.     [Pct.61 în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     62. Actele confirmative necesare pentru solicitarea ajutorului social se eliberează de organele abilitate în mod gratuit.     63. Responsabilitatea pentru corectitudinea îndeplinirii formei electronice de calcul a... Wed, 15 Apr 2015 10:06:46 +0300 VI Modul de finanţare şi dare de seamă http://primaria.br.md/ro/topost/335  48. Direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei întocmeşte, lunar, în 2 exemplare, listele de plată ale tuturor beneficiarilor de ajutor social, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament, şi în 3 exemplare registrul listelor privind numărul beneficiarilor şi suma calculată, care sînt confirmate prin semnătură şi ştampilă de către şeful direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei şi sînt înregistrate în registrele corespunzătoare ale direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei.     49. Pînă la data de 2 a fiecărei luni direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei prezintă casei teritoriale de asigurări sociale listele de plată ale tuturor beneficiarilor de ajutor social, în mod electronic, însoţite de copia exactă a acestora pe suport de hîrtie, şi în 2 exemplare registrul listelor privind numărul beneficiarilor şi suma calculată. Un registru al listelor privind numărul beneficiarilor şi suma calculată se prezintă Casei Naţionale de Asigurări Sociale prin intermediul casei teritoriale de asigurări sociale, iar al doilea rămîne în cadrul acesteia.     50. Casa teritorială de asigurări sociale înregistrează în registrele corespunzătoare primirea listelor de plată şi a registrelor listelor privind numărul beneficiarilor şi suma calculată:     a) în cazul în care casa teritorială de asigurări sociale nu identifică erori în... Wed, 15 Apr 2015 10:05:36 +0300 V1 AJUTORUL PENTRU PERIOADA RECE A ANULUI http://primaria.br.md/ro/topost/334  471. Dreptul la ajutor pentru perioada rece a anului se determină concomitent cu determinarea dreptului la ajutor social, în baza cererii pentru acordarea ajutorului social, depuse de solicitantul sau reprezentantul legal al familiei în condiţiile prezentului Regulament.      Ajutorul pentru perioada rece se stabileşte şi se plăteşte cu respectarea prevederilor prezentului Regulament şi se acordă:     a) familiilor defavorizate beneficiare de ajutor social, stabilit în conformitate cu Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social;     b) familiilor solicitante de ajutor social care au un venit global mediu lunar mai mare decît venitul lunar minim garantat conform legislaţiei şi mai mic decît nivelul venitului lunar minim garantat majorat de 1,6 ori.     [Pct.471 lit.b) modificată prin HG201 din 13.03.13, MO60-63/13.03.13 art.255; în vigoare 01.01.13]     [Pct.471 al.3) exclus prin HG806 din 31.10.12, MO229-233/02.11.12 art.869; în vigoare 01.11.12]     [Pct.471 alineat introdus prin HG848 din 15.11.11, MO197-202/18.11.11 art.929]     Listele de plată, darea de seamă privind achitarea ajutorului pentru perioada rece a anului şi raportul privind utilizarea mijloacelor alocate se întocmesc, respectiv, în conformitate cu anexele nr.6, 7 şi 8 la prezentul Regulament, respectînd termenele stabilite în capitolul VI din prezentul Regulament.     În situaţiile specificate la litera b) alineatul doi al prezentului punct, dreptul la... Wed, 15 Apr 2015 10:04:13 +0300 V Modificarea cuantumului ajutorului social şi încetarea plăţii ajutorului social http://primaria.br.md/ro/topost/333 44. Modificările comunicate de familie, precum şi cele stabilite prin ancheta socială, servesc drept temei pentru modificarea sau încetarea sau, după caz, a ajutorului pentru perioada rece a anului.     [Pct.44 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     45. Cuantumul ajutorului social se modifică în următoarele situaţii:     a) au intervenit modificări care influenţează cuantumul venitului lunar minim garantat al familiei, cuantumul venitului net normat pentru gospodăriile ţărăneşti şi auxiliare şi/sau modificări în cuantumul pensiilor, alocaţiilor sociale sau prestaţiilor sociale;     [Pct.45 lit.a) în redacţia HG201 din 13.03.13, MO60-63/13.03.13 art.255; în vigoare 01.01.13]     [Pct.45 lit.a) modifictă prin HG37 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.74; în vigoare 01.02.10]     b) au intervenit modificări în informaţiile care au fost depuse anterior.     46. Plata ajutorului social sau, după caz, a ajutorului pentru perioada rece a anului încetează în următoarele situaţii:     [Pct.46 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     a) familia nu îndeplineşte condiţiile pentru acordarea ajutorului social sau, după caz, ajutorului pentru perioada rece a anului;     [Pct.46 lit.a) modificată prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     b) familia care primeşte ajutor social sau, după caz, ajutorul pentru perioada rece a anului îşi schimbă reşedinţa curentă;     [Pct.46 lit.b) modificată prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare... Wed, 15 Apr 2015 10:03:05 +0300 IV Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social http://primaria.br.md/ro/topost/332 40. Solicitantul ajutorului social este obligat să prezinte informaţii complete şi veridice, înaintînd actele justificative respective.     41. Solicitantul ajutorului social are obligaţia să comunice în scris reprezentantului direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei orice modificare intervenită în informaţia declarată iniţial în cererea de acordare a ajutorului social, în termen de 10 zile de la data la care a intervenit modificarea.     42. Familia comunică despre orice modificare intervenită în informaţia declarată iniţial prin depunerea unei cereri noi de acordare a ajutorului social de către solicitant, conform prevederilor prezentului Regulament. Faptul în cauză  constituie temei pentru revizuirea dreptului la ajutor social şi luarea deciziei de acordare sau neacordare a acestuia.     [Pct.42 în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     43. Beneficiarul are obligaţia de a permite efectuarea anchetei sociale stabilite de direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei pentru a verifica condiţiile care au stat la baza acordării dreptului la ajutor social sau, după caz, la ajutorul pentru perioada rece a anului. În caz de refuz a efectuării anchetei sociale se întocmeşte un  proces-verbal.     [Pct.43 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11] Wed, 15 Apr 2015 10:01:44 +0300 III Modul de stabilire şi plată a ajutorului social http://primaria.br.md/ro/topost/331 Secţiunea 1 Depunerea cererii     6. Pentru determinarea dreptului la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului, solicitantul sau reprezentantul legal al familiei, trebuie să depună cerere pentru acordarea ajutorului social (anexa nr.1 la prezentul Regulament).     [Pct.6 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     7. Membrul desemnat de familie pentru depunerea cererii de ajutor social (solicitantul), este ales în mod voluntar dintre membrii cu capacitate deplină de exerciţiu, iar alegerea acestuia este dovedită prin semnăturile aplicate pe cererea de solicitare a ajutorului social de către toţi membrii adulţi ai familiei.     8. Împreună cu cererea, solicitantul prezintă actele de identitate ale tuturor membrilor familiei şi, în mod obligatoriu, anexează la cerere certificatul privind componenţa familiei, copia actului de identitate şi legitimaţia de şedere temporară sau actul de identitate, eliberat de autorităţile competente, în cazul cetăţenilor străini, apatrizilor sau refugiaţilor iar, după caz, următoarele acte confirmative:     a) copia actului ce confirmă gradul şi termenul invalidităţii/severităţii;     b) certificatul de salariu de la locul de muncă cu indicarea mărimii salariului net;     [Pct.8 lit.b) în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     c) certificatul confirmativ de la organele abilitate sau copia documentelor ce confirmă... Wed, 15 Apr 2015 09:34:00 +0300 II Dreptul la ajutor social http://primaria.br.md/ro/topost/329     2. Dreptul la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului îl au familiile defavorizate, membrii cărora sînt cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni ai altor state, apatrizi sau refugiaţi, care au domiciliu în Republica Moldova, conform legislaţiei.     [Pct.2 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     3. De dreptul la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familia defavorizată în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una din următoarele situaţii:     [Pct.3 al.1) modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;     b) sînt persoane încadrate în grade de invaliditate;     c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul şi nu refuză un loc de muncă sau participarea la servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă şi la lucrări publice oferite de agenţii;     [Pct.3 al.1), lit.c) în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     d) se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere, în cazul în care copilul se... Wed, 15 Apr 2015 09:01:45 +0300 I Dispoziţii generale http://primaria.br.md/ro/topost/328    1. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarea semnificaţie:     familie – două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeaşi locuinţă şi se întreţin dintr-un buget comun. Beneficiază de drepturile de familie şi orice persoană adultă care nu face parte dintr-o familie.     [Pct.1 noţiunea în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     [Pct.1 noţiunea modificată prin HG37 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.74; în vigoare 01.02.10]     copil – orice persoană sub vîrsta de 18 ani, iar în cazul în care aceasta îşi continuă studiile în instituţiile de învăţămînt la cursurile de zi, pînă la absolvirea instituţiei respective, însă cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 ani;     solicitant – unul dintre membrii familiei, cu capacitatea deplină de exerciţiu, sau reprezentantul legal al familiei ce depune cererea de acordare a ajutorului social;     beneficiar – familia defavorizată căreia i-a fost stabilit dreptul la ajutor social.     ajutor pentru perioada rece a anului – plată lunară fixă, în bani, acordată familiei defavorizate pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie;     [Pct.1 noţiunea introdusă prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     locuinţă – reşedinţă curentă;      [Pct.1 noţiunea introdusă prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]     vehicul – sistem mecanic cu autopropulsie, destinat transportului de persoane sau de bunuri, echipat şi/sau nu... Wed, 15 Apr 2015 08:53:56 +0300 http://primaria.br.md/ro/topost/324 Wed, 08 Apr 2015 16:33:30 +0300 Cu privire la stabilirea taxelor locale pe teritoriul or. Briceni pentru anul 2015 http://primaria.br.md/ro/topost/323 Mon, 15 Dec 2014 16:21:28 +0200 Un autogreder şi 250 containere pentru Briceni cu suportul USAID http://primaria.br.md/ro/topost/319 Pe 12 noiembrie 2014, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională a donat un autogreder şi 250 containere pentru gunoi orașului Briceni. Domnul Scott Johnson, directorul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale a înmânat solemn cheile de la echipamentul specializat primarului de Briceni, Domnului Mihail Grabciuc.  Briceni, la fel ca multe alte orașe din Republica Moldova, se confruntă cu provocările legate de procesul de deszăpezire, de nivelare a drumurilor neasfaltate, de gestionare a deşeurilor, şi multe altele. Problema principală a localităţilor constituie faptul că echipamentele existente sunt fie insuficiente, fie învechite, fie chiar sunt lipsă pentru anumite servicii comunitare. Cele 250 de pubele vor spori accesul cetăţenilor la serviciile de salubrizare. Autogrederul va contribui la îmbunătăţirea serviciilor în localitate, prin reducerea costurilor, sporirea securităţii şi calităţii drumurilor locale. Se vor economisi resursele financiare ale localităţii prin eliminarea necesității de a închiria echipamente, oferind astfel posibilitatea unor îmbunătățiri în alte sfere necesare comunităţii.  Dnul Mihail Gnatiuc, primar de Briceni a mulţumit USAID, menţionând "Oraşul nostru tinde spre a fi mai curat, mai agreabil, mai ecologic şi mai frumos. Suntem convinşi că acum, pe parcursul iernii, ne vom simţi mai confortabil." Dnul Viceprimar de Primăria Briceni, Eduard Magaliuc a menţionat: "Nu putem numi o... Wed, 12 Nov 2014 17:16:37 +0200 HOTĂRÎRE Nr. 188 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet http://primaria.br.md/ro/topost/322 Sun, 04 Mar 2012 11:54:33 +0200